Obchodné podmienky


Odstúpenie od kúpy

V prípade, že od kúpi chcete odstúpiť po prevzatí produktu, môžete tak vykonať nasledovne:
Kupujúci do 14 dní po prevzatí produktu môže odstúpiť od kúpi, bez zadania dôvodu. O spôsobe rozhoduje nariadenie vlády č. 17/1999 (II.5). V prípade písomnej formy odstúpenia, napr. prostredníctvom e-mailu, je postačujúce zaslať do 14 pracovných dní vyhlásenie o odstúpení. Kupujúci právo na odstúpenie môže využiť od chvíle, kedy produkt prevzal.
Objednávateľ je počas využitia práva na odstúpenie povinný preukázať primerané správanie. Využitie práva zo strany objednávateľa nemôže viesť k zneužitiu práva (Občiansky zákonník §5).

Pokiaľ kupujúcemu bolo doručené číslo produktu ale nakúpený modul ešte nezaregistroval (neaktivoval), môže odstúpiť od kúpy, môže požiadať o vrátenie peňazí. V tomto prípade predávajúci je povinný neodkladne vrátiť zaplatenú sumu, ale vrátiť najneskôr do tridsať dní od odstúpenia.
Pokiaľ kupujúcemu už bolo doručené číslo produktu a kúpený modul už zaregistroval (aktivoval), od kúpy už nemôže odstúpiť, peniaze sa mu nevrátia. Kupujúci je povinný sa presvedčiť, či kúpený modul vyhovuje jeho požiadavkám. Ak nie je presvedčený alebo potrebuje viac informácií, nech sa s nami skontaktuje cez webovú stránku produktu a poskytneme potrebnú pomoc.

Ochrana osobných údajov

Sme zaviazaní voči rešpektovaniu a zachovaniu dôverných a osobných informácií našich zákazníkov. Prístup k jednotlivým častiam webovej stránke je viazaný k registrácii, v záujme presnejšieho obslúženia návštevníkov a osobných informácií.

V záujme zlepšenia kvality komunikácie s užívateľmi, poskytovania služieb a produktov (vrátane aj registráciu) môžeme užívateľov požiadať o údaje. Počas registrácie Vás žiadame, aby ste nám poskytli informácie, ktoré sa považujú za osobné. Poskytnutie niektorých údajov (napr. e-mailová adresa) sú povinné, poskytnutie niektorých údajov (napr. tel. číslo) nie je podmienkou registrácie.

Naša firma informácie týkajúce sa našich zákazníkov nepredá, nedá do prenájmu a nepožičia iným firmám, fyzickým osobám. Naša firma ako spracovateľ údajov Vaše údaje spracuje a eviduje s dodržaním predpisov zákona LIII. r.1992 o použití údajov, ochrane osobných údajov a zverejnení verejných údajov, a len v prípade, ak Vy k tomu poskytnete splnomocnenie. Prístup k Vašim údajom získaným počas registrácie v žiadnych okolnostiach – bez Vášho súhlasu – neumožníme druhým osobám, okrem prípadov úradných a právnych procesov.

Vami poskytované údaje použijeme len na všeobecné ciele, ako pri zlepšení našich služieb, pri komunikácii s Vami, pri prispôsobení našej služby k Vašim požiadavkám. Skúmame trendy zo strany našich užívateľov, aby sme zvýšili zážitok využitia.

Na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii po objednávke zašleme informácie o kúpe a informácie o registrácii po kúpe. Táto služba je povinná, patrí k procesu kúpy.
Prvá registrácia znamená aj zápis na newsletter, na e-mailovú adresu môžeme z času na čas zasielať správy, informácie o akciách. Je možnosť túto službu odhlásiť pomocou uvedeného linku na spodnej časti zaslanej správy.

Bezpečnosť

Naša firma sa zaviazala voči ochrane informácií svojich zákazníkov. V záujme obídenia neoprávneného prístupu a zverejnenia, zabezpečenia presnosti údajov a najprimeranejšieho použitia údajov informácie získané on-line spôsobom strážime a zabezpečujeme s vhodnými fyzickými, elektronickými a technickými spôsobmi.
Za bezpečnosť Vášho hesla a užívateľského konta ste zodpovedný Vy!

Zodpovednosť

Naša firma nezodpovedá za bezprostredne alebo sprostredkovane vzniknuté škody vyplývajúce z používania Webovej stránky.